The Past Inspires the Future / El Passat Inspira el Futur

Arriving in the Priorat is like stepping back in time. Nothing has changed in over a hundred years. The villages have barely changed; there are old abandoned terraces covering the hillsides; everything is quiet. And the viticulture and winemaking bears a strong resemblance to the way the monks of the Monastery of Scala Dei worked for centuries making wine. We are taking the skills and knowledge they acquired and applying it to Clos Salanca. We are embracing the Past but looking to the Future.

Arribar al Priorat és com retrocedir en el temps. Res ha canviat en més de cent anys. Els pobles amb prou feines han canviat; hi ha antigues terrasses abandonades que cobreixen les vessants; tot està tranquil. I la viticultura i l’elaboració del vi s’assemblen molt a la manera com els monjos del monestir de Scala Dei van treballar durant segles elaborant vi. Estem prenent les habilitats i coneixements que van adquirir i els apliquem a Clos Salanca. Estem abraçant el passat però mirant cap al futur.

The Past / El Passat

Legend has it that when two Knights Templar were sent to the region to select a spot to make a monastery, the locals pointed to a spot where they had seen a ladder to the heavens. In that place they constructed the monastery called Scala Dei, the ladder to God.

The monks ruled the region with a firm hand, but also brought a dedication to grape growing and winemaking to the Priorat. They spent time growing and making wine, looking to see what is suited best to the region.

Over hundreds of years, the monks figured out the best grape varieties for the Priorat – Grenache and Carignan. By the time the monks were removed from power and the Cartoixa looted in the early 1800s, they had covered the region with vines, leaving a legacy that lasts until this day.

La llegenda explica que quan dos cavallers templers van ser enviats a la regió per seleccionar un lloc per fer un monestir, els locals van assenyalar un lloc on havien vist una escala cap al cel. En aquell lloc van construir el monestir anomenat Scala Dei, l’escala de Déu.

Els monjos van governar la regió amb una mà ferma, però també van dedicar al Priorat una dedicació a la vinya i la vinificació. Van passar temps creixent i elaborant vi, buscant veure el que s’adapta millor a la regió.

Al llarg de centenars d’anys, els monjos van descobrir les millors varietats de raïm per al Priorat: garnatxa i carinyena. Quan els monjos van ser retirats del poder i els Cartoixa saquejats a principis del 1800, havien cobert la regió amb vinyes, deixant un llegat que perdura fins avui.

The Present and the Future / El Present i el Futur

We grow our grapes the same way the monks farmed – no chemicals, no irrigation, planted in rough and inhospitable slate soils. We tend the vines the same way. Bush trained, each vine on it’s own against the harsh Priorat elements.
The varieties we use in Clos Salanca are the same that the monks felt to be the best – Grenache and Carignan, but we also have a small amount of Grenache Blanc.
While we use modern techniques to ensure top quality, our winemaking pays homage to some of the methods the monks used – no new oak, larger barrels, restrained extraction.
We feel that our wines represent the Future of the Priorat, inspired by the Past.

Cultivem els nostres raïms de la mateixa manera que cultivaven els monjos: sense productes químics, sense reg, plantats en sòls de pissarra rugosos i inhòspits. Tendim les vinyes de la mateixa manera. Bush entrenat, cada cep per si sol contra els durs elements del Priorat.

Les varietats que fem servir al Clos Salanca són les mateixes que els monjos consideraven les millors: garnatxa i carinyena, però també tenim una petita quantitat de garnatxa blanca.

Tot i que utilitzem tècniques modernes per garantir la màxima qualitat, la nostra vinificació ret homenatge a alguns dels mètodes que van utilitzar els monjos: no hi ha roure nou, barrils més grans, extracció moderada.

Creiem que els nostres vins representen el Futur del Priorat, inspirats en el passat.