Our Wines / Els Nostres Vins

We make very small quantities of Clos Salanca, just two red wines and in special years a white wine. Traditional varieties of the Priorat, sourced from our best parcels, then further selected from our best barrels. Because of the scarcity, our wines are only available direct from our winery, and released only in 6-bottle cases once a year.

Elaborem quantitats molt petites de Clos Salanca, només dos vi negres i en anys especials un vi blanc. Varietats tradicionals del Priorat, procedents de les nostres millors parcel·les, seleccionades posteriorment entre les nostres millors bótes. A causa de l’escassetat, els nostres vins només estan disponibles directament al nostre celler i s’alliberen només en 6-contenidors d’ampolles un cop a l’any.

Ciurana

The tradition and heritage of the Priorat – Ciurana. A blend of the two most classic red grapes of the region, showing the power of Grenache and the elegance and perfume of Carignan.

La tradició i el patrimoni del Priorat – Ciurana. Una barreja dels dos raïms negres més clàssics de la regió, que mostra el poder de la garnatxa i l’elegància i el perfum de la carinyena.

 

Download the technical sheet for 2018

A Priori

The future of the Priorat – A Priori. From our top plot, on steep slopes, south facing, with intense sunshine, each vine is trained on it’s own without wires, without support, tended entirely by hand. Just one variety, 100% Carignan, the future of the Priorat.

El futur del Priorat – A Priori. Des de la nostra parcel·la superior, en forts pendents, orientada al sud, amb intensitat de sol, cada vinya es forma per si mateixa sense cables, sense suport, cuidats completament a mà. Només una varietat, 100% carinyena, el futur del Priorat.

Download the technical sheet for 2018

Cap Blanc

From the small parcel that produces our top white Grenache, Cap Blanc is only available in years that allow sufficient volume at harvest. Barrel fermented and aged, this 100% white Grenache showcases the quality potential of white wine in the Priorat.

Des del petit paquet que produeix la nostra garnatxa blanca superior, el Cap Blanc només està disponible en anys que permetin un volum suficient a la collita. Fermentat i envellit en bóta, aquesta garnatxa 100% blanca mostra el potencial de qualitat del vi blanc al Priorat.

Download the technical sheet for 2019

Download the technical sheet for 2020